การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 6 กันยายน 2562 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ให้ที่ประชุมรับทราบ รวมถึงหารือถึงแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาในภาคเรียนต่อไป

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701