การประกวด “อำเภอสะอาด”

การประกวด “อำเภอสะอาด”

วันที่ 9 กันยายน 2562 ผูู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ร่วมนำเสนอผลงานในการประกวด “อำเภอสะอาด” ระดับจังหวัด ร่วมกับอำเภอแม่ทา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทาขุมเงิน โดยได้นำเสนอผลงานเกี่ยวกับการกำจัดขยะในโรงเรียน การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทา ลำพูน

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701