การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19

การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701