การทดลองเรียนออนไลน์

การทดลองเรียนออนไลน์

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ทดลองจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของคณะครู บุคลากร และนักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่จะถึงนี้

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701