แจ้งนักเรียนตรวจสอบสถานะการสอบธรรมสนามหลวง

แจ้งนักเรียนตรวจสอบสถานะการสอบนักธรรม โดยโรงเรียนได้ลงทะเบียนเกียรติบัตรที่เรียกเก็บมาเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว ให้นักเรียนดำเนินการดังนี้

1. ให้นักเรียนตรวจสอบสถานะของตนเองจากเว็บไซต์ https://www.dhammastudy.org/entrance
2. หากไม่เป็นปัจจุบันให้นักเรียน Inbox แจ้งครูชนกานต์ได้ ที่นี่ เพื่อแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน