Author page: krukhuan

พิธีมอบโล่รางวัลแหล่งท่องเที่ยวที่มีการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดีเด่น

พิธีมอบโล่รางวัลแหล่งท่องเที่ยวที่มีการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดีเด่น

พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้านโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม รางวัลแหล่งท่องเที่ยวที่มีการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดีเด่น

READ MORE
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง สมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง...

READ MORE
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701