อบรม E-Learning

อบรม E-Learning

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม เข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือ E-Learning โดยวิทยากรฝ่าย ICT ของโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2563 นี้

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701