อบรมอนุรักษ์พลังงาน

อบรมอนุรักษ์พลังงาน

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 กระทรวงพลังงาน สำนักงานพลังงาน จังหวัดลำพูน ร่วมให้ความรู้อบรมนักเรียนในหัวข้อ “กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน และการจัดเก็บข้อมูลด้านพลังงานในโรงเรียน” โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701