ศึกษาดูงานการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน

ศึกษาดูงานการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน

วันที่ 24 มกราคม 2562 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เดินทางไปศึกษาดูงานเรื่อง การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน ณ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701