วันสิ่งแวดล้อมโลก

วันสิ่งแวดล้อมโลก

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) และกิจกรรม “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้ องค์ราชัน” ด้วยการปลูกต้นไม้รอบโรงเรียน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และจัดสภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณโรงเรียนให้ร่มรื่นสวยงาม

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701