กิจกรรมวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชการที่ 5