ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561

วันที่ 28 ตุลาคม 2561 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ขึ้น ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานในภาคเรียนที่ผ่านมารวมถึงแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนในภาคเรียนต่อไป ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาเพื่อรับผลการเรียนของนักเรียนและพูดคุยถึงแนวทางในการดูแลนักเรียนร่วมกัน ทั้งนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัมพล ธิติกร ได้ถือโอกาสกล่าวลาผู้ปกครองและนักเรียน เนื่องจากต้องย้ายไปรับตำแหน่งที่โรงเรียนแม่ทะวิทยาในภาคเรียนที่ 2 นี้