ประกาศโรงเรียน เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในโรงเรียน

เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการศึกษา มุ่งเน้นการอบรมให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย และส่งเสริมให้นักเรียนประพฤติ ปฏิบัติตน ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ จึงเห็นสมควรประกาศระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในโรงเรียน ดังแนบ

ประกาศโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวการการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในโรงเรียน