ประกาศโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 2)

ประกาศโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 2)

ประกาศโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 2)

>> ดาวน์โหลดประกาศ <<

 

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701