บุคลากรทางการศึกษา

นายสมพงษ์ อุดมบุตร

นายสมพงษ์ อุดมบุตร

ช่างปูน

นายสมพงษ์ อุดมบุตร

ช่างปูน

นางจิตติมา หาญจิตร

นางจิตติมา หาญจิตร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางจิตติมา หาญจิตร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางพนมไพร กันฑา

นางพนมไพร กันฑา

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางพนมไพร กันฑา

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายพีรพล ยาวีระ

นายพีรพล ยาวีระ

พนักงานขับรถ

นายพีรพล ยาวีระ

พนักงานขับรถ

นายสายัณห์ มูลใจ

นายสายัณห์ มูลใจ

นักการภารโรง

นายสายัณห์ มูลใจ

นักการภารโรง