นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายอธิวัฒน์ เสาสีนาด

นายอธิวัฒน์ เสาสีนาด

ภาษาไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นายอธิวัฒน์ เสาสีนาด

ภาษาไทย

นายวิทวัส บุญเทพ

นายวิทวัส บุญเทพ

ภาษาไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นายวิทวัส บุญเทพ

ภาษาไทย

นางสาวฉัตรฑริกา ต๊ะนา

นางสาวฉัตรฑริกา ต๊ะนา

ภาษาไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นางสาวฉัตรฑริกา ต๊ะนา

ภาษาไทย

นางสาวพัชรี แหวนเพชร

นางสาวพัชรี แหวนเพชร

เคมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นางสาวพัชรี แหวนเพชร

เคมี

นางสาวเบญจมาศ คำประเสริฐ

นางสาวเบญจมาศ คำประเสริฐ

เคมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นางสาวเบญจมาศ คำประเสริฐ

เคมี

นางสาวรัตติกานต์ จันธิมา

นางสาวรัตติกานต์ จันธิมา

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นางสาวรัตติกานต์ จันธิมา

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสาวศศิประภา แก้วลาว

นางสาวศศิประภา แก้วลาว

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นางสาวศศิประภา แก้วลาว

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสาววรรณณิศา ศรีไม้

นางสาววรรณณิศา ศรีไม้

ฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นางสาววรรณณิศา ศรีไม้

ฟิสิกส์

นางสาวบุษบา ตาทิตย์

นางสาวบุษบา ตาทิตย์

คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นางสาวบุษบา ตาทิตย์

คอมพิวเตอร์