ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.4

ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.4

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701