ทัศนศึกษานักเรียนชั้นม.6

ทัศนศึกษานักเรียนชั้นม.6

วันที่ 4 – 7 มีนาคม 2562 คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เดินทางไปทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ได้แก่ วัดไชยวัฒนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ จ.ชลบุรี และสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701