งานธุรการและสารบรรณ

ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

คู่มือระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office)
สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน
สำหรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน
– สำหรับงานธุรการโรงเรียน
สำหรับครูและบุคลากร

แบบฟอร์มงานธุรการและสารบรรณ
ขั้นตอนการจัดทำคำสั่งไปราชการ
แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ
ขั้นตอนการจัดทำหนังสือราชการภายนอก
แบบฟอร์มหนังสือราชการภายนอก
– แบบฟอร์มรายงานผลการไปอบรม/ประชุม/สัมมนา
แบบฟอร์มใบลา
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอเปลี่ยนเวรยาม
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง

รายงานการประชุมครูประจำเดือน ปีงบประมาณ 2561
รายงานการประชุม วันที่ 10 ตุลาคม 2560
รายงานการประชุม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
รายงานการประชุม วันที่ 26 ธันวาคม 2560
รายงานการประชุม วันที่ 29 มกราคม 2561
รายงานการประชุม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานการประชุม วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
รายงานการประชุม วันที่ 20 มิถุนายน 2561
รายงานการประชุม วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
รายงานการประชุม วันที่ 10 กันยายน 2561
รายงานการประชุม วันที่ 28 กันยายน 2561