ค่ายอังกฤษ-คณิต พิชิตแต้มบุญ

วันที่ 15 กันยายน 2561 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายอังกฤษ-คณิต พิชิตแต้มบุญ (English-Math Camp 2018) ณ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม และมีคณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้และจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ รวมถึงมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ด้านภาษาและการคำนวณอีกด้วย