คณะกรรมการสถานศึกษา

พระครูโสภิตรัตนโชติ

พระครูโสภิตรัตนโชติ

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่

พระครูโสภิตรัตนโชติ

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่

พระครูวีรกิจสถาพร

พระครูวีรกิจสถาพร

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่

พระครูวีรกิจสถาพร

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่

นางรัชนี สมบุตร

นางรัชนี สมบุตร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางรัชนี สมบุตร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสัมพันธ์ พัฒนสวัสดิ์

นายสัมพันธ์ พัฒนสวัสดิ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายสัมพันธ์ พัฒนสวัสดิ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวินัย สิทธิชัยวงศ์

นายวินัย สิทธิชัยวงศ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวินัย สิทธิชัยวงศ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประภาส ตรีรัตน์

นายประภาส ตรีรัตน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประภาส ตรีรัตน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายรังสรรค์ ยวงนากี

นายรังสรรค์ ยวงนากี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายรังสรรค์ ยวงนากี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพิพัฒน์ จันทร์ตระกูล

นายพิพัฒน์ จันทร์ตระกูล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพิพัฒน์ จันทร์ตระกูล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเดช แก้วอ้าย

นายเดช แก้วอ้าย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเดช แก้วอ้าย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชุมพล ตันไชย

นายชุมพล ตันไชย

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายชุมพล ตันไชย

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายชิษณุพงษ์ สุขสวัสดิ์

นายชิษณุพงษ์ สุขสวัสดิ์

กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

นายชิษณุพงษ์ สุขสวัสดิ์

กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

นางสาวจารุวรรณ อินทร์จันทร์

นางสาวจารุวรรณ อินทร์จันทร์

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

นางสาวจารุวรรณ อินทร์จันทร์

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

นางศรีไว ยาวีระ

นางศรีไว ยาวีระ

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

นางศรีไว ยาวีระ

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

นางวสุคนฐ์ เป็นพนัสสัก

นางวสุคนฐ์ เป็นพนัสสัก

กรรมการผู้แทนครู

นางวสุคนฐ์ เป็นพนัสสัก

กรรมการผู้แทนครู

นายกัมพล ธิติกร

นายกัมพล ธิติกร

กรรมการและเลขานุการ

นายกัมพล ธิติกร

กรรมการและเลขานุการ