1. ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย ดังนี้

  1. โครงสร้างหน่วยงาน
  2. ข้อมูลผู้บริหาร
  3. อำนาจหน้าที่
  4. แผนการขับเคลื่อนหน่อยงาน
  5. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701