การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้ศึกษา
นางภูสิตา จินดาหลวง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ปีที่ศึกษา 2560

บทคัดย่อ
     การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง สมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง สมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคมให้สูงขึ้น
     ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จำนวน 74 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง แบบ (1 : 1 ) จำนวน 3 คน แบบ ( 1 : 10 ) จำนวน 12 คน ภาคสนาม จำนวน 71 คน และการนำไปใช้จริง จำนวน 25 คน การวิเคราะห์ข้อมูล ค่าประสิทธิภาพ ใช้ค่าประสิทธิภาพของนวัตกรรม ( E1/E2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย ( ) ผลต่างระหว่างคะแนนของแต่ละคน (D) และการทดสอบค่าที ( t – test) การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน วิเคราะห์ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s.d.) และคะแนนค่าเฉลี่ย ( ) เทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด และการวิเคราะห์การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ใช้คะแนนจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด โดยใช้เกณฑ์คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 และ การทดสอบค่าที (t – test)

ผลการศึกษาพบว่า
     1. ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า การทดลองภาคสนาม มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 87.39 / 87.69 สูงกว่าเกณฑ์ ( 80/80) การนำไปใช้จริง มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 87.87/86.27 สูงกว่าเกณฑ์ ( 80/80)
     2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ( x ̅ = 25.88 ) สูงกว่าก่อนเรียน ( x ̅ = 11.32 ) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
     3. ความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 มีต่อการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว คะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ( x ̅ = 4.19)
     4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ( x ̅ = 25.88 ) คิดเป็นร้อยละ 86.27 ของคะแนนเต็ม สูงกว่า เกณฑ์ที่กำหนด (คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 ,  = 21.00 ) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701