การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4/2563 ขึ้น เพื่อเป็นการชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 พร้อมนำเสนอข้อราชการต่างๆ ตามระเบียบวาระ

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701