กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นางเครือวัลย์ อินทะแจ้

นางเครือวัลย์ อินทะแจ้

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นางเครือวัลย์ อินทะแจ้

ครูชำนาญการพิเศษ

นายปกรณ์ กันไชยสัก

นายปกรณ์ กันไชยสัก

ครูชำนาญการพิเศษ

นายปกรณ์ กันไชยสัก

ครูชำนาญการพิเศษ