กลุ่มสาระสังคมศึกษา

น.ส.พฤทธิ์ชนัญ รุจิระปรีชากุล

น.ส.พฤทธิ์ชนัญ รุจิระปรีชากุล

ครู คศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ

น.ส.พฤทธิ์ชนัญ รุจิระปรีชากุล

ครู คศ.1

นายอุกฤษฏ์ จินดาหลวง

นายอุกฤษฏ์ จินดาหลวง

ครูชำนาญการพิเศษ

นายอุกฤษฏ์ จินดาหลวง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุภัทรา หงษาวัน

นางสาวสุภัทรา หงษาวัน

ครู คศ.1

นางสาวสุภัทรา หงษาวัน

ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ ป้อข่วง

นางสาวจุฑามาศ ป้อข่วง

พนักงานราชการ

นางสาวจุฑามาศ ป้อข่วง

พนักงานราชการ