กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นางสาวเพ็ญศรี ใจเย็น

นางสาวเพ็ญศรี ใจเย็น

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสต

นางสาวเพ็ญศรี ใจเย็น

ครูชำนาญการพิเศษ

นางปาริดา ภูครองแถว

นางปาริดา ภูครองแถว

ครูชำนาญการพิเศษ

นางปาริดา ภูครองแถว

ครูชำนาญการพิเศษ

นายศักดิ์นรินทร์ รักอ่อน

นายศักดิ์นรินทร์ รักอ่อน

ครู คศ.1

นายศักดิ์นรินทร์ รักอ่อน

ครู คศ.1

นางกรวรรณ ธิโปธิ

นางกรวรรณ ธิโปธิ

ครู คศ.1

นางกรวรรณ ธิโปธิ

ครู คศ.1

นางสาวกันยาวีร์ โสลา

นางสาวกันยาวีร์ โสลา

ครูอัตราจ้าง

นางสาวกันยาวีร์ โสลา

ครูอัตราจ้าง