กลุ่มสาระภาษาไทย

นางอรอนงค์ คำไทย

นางอรอนงค์ คำไทย

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอรอนงค์ คำไทย

ครูชำนาญการพิเศษ

นายประเสริฐ ไทยสังคม

นายประเสริฐ ไทยสังคม

ครูชำนาญการ

นายประเสริฐ ไทยสังคม

ครูชำนาญการ

นางจารุพร หมื่นศรี

นางจารุพร หมื่นศรี

ครูชำนาญการพิเศษ

นางจารุพร หมื่นศรี

ครูชำนาญการพิเศษ