กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางนัดดา ช่ำชอง

นางนัดดา ช่ำชอง

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างป

นางนัดดา ช่ำชอง

ครูชำนาญการ

นางชญาดา ภู่พิชญา

นางชญาดา ภู่พิชญา

ครูชำนาญการ

นางชญาดา ภู่พิชญา

ครูชำนาญการ

นางศิริรัตน์ ณ เชียงใหม่

นางศิริรัตน์ ณ เชียงใหม่

ครู คศ.1

นางศิริรัตน์ ณ เชียงใหม่

ครู คศ.1

นางสาวศิริธร เรียบสันเทียะ

นางสาวศิริธร เรียบสันเทียะ

ครู คศ.1

นางสาวศิริธร เรียบสันเทียะ

ครู คศ.1