กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางภูสิตา จินดาหลวง

นางภูสิตา จินดาหลวง

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร

นางภูสิตา จินดาหลวง

ครูชำนาญการ

นางนงค์นุช นันทพานิช

นางนงค์นุช นันทพานิช

ครูชำนาญการพิเศษ

นางนงค์นุช นันทพานิช

ครูชำนาญการพิเศษ

นายอุทัย ประเสริฐสังข์

นายอุทัย ประเสริฐสังข์

ครูชำนาญการ

นายอุทัย ประเสริฐสังข์

ครูชำนาญการ