กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายประมูล ภูครองแถว

นายประมูล ภูครองแถว

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาช

นายประมูล ภูครองแถว

ครูชำนาญการพิเศษ

นายเสน่ห์ ชัยวงศ์

นายเสน่ห์ ชัยวงศ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายเสน่ห์ ชัยวงศ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางวสุคนฐ์ เป็นพนัสสัก

นางวสุคนฐ์ เป็นพนัสสัก

ครูชำนาญการพิเศษ

นางวสุคนฐ์ เป็นพนัสสัก

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอุณากรรณ กันยะมี

นางสาวอุณากรรณ กันยะมี

ครู คศ.1

นางสาวอุณากรรณ กันยะมี

ครู คศ.1

นายปฏิพัทธ์ ธนเรืองสุวรรณ

นายปฏิพัทธ์ ธนเรืองสุวรรณ

ครูอัตราจ้าง

นายปฏิพัทธ์ ธนเรืองสุวรรณ

ครูอัตราจ้าง