กลุ่มบริหารงานแผนงานฯ

นางชนาภานิษฐ์ จิตรจง

นางชนาภานิษฐ์ จิตรจง

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานฯ

นางชนาภานิษฐ์ จิตรจง

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานฯ

นายปกรณ์ กันไชยสัก

นายปกรณ์ กันไชยสัก

รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานฯ

นายปกรณ์ กันไชยสัก

รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานฯ

นางพนมไพร กันฑา

นางพนมไพร กันฑา

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานแผนงาน งานสารสนเทศโรงเรียน

นางพนมไพร กันฑา

งานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวอุณากรรณ กันยะมี

นางสาวอุณากรรณ กันยะมี

หัวหน้างานสารสนเทศโรงเรียน

นางสาวอุณากรรณ กันยะมี

หัวหน้างานสารสนเทศโรงเรียน