กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายอุกฤษฎ์ จินดาหลวง

นายอุกฤษฎ์ จินดาหลวง

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึ

นายอุกฤษฎ์ จินดาหลวง

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายอุทัย ประเสริฐสังข์

นายอุทัย ประเสริฐสังข์

รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

หัวหน้างานบริหารวิชาการ งานวิจัยเพื่อ

นายอุทัย ประเสริฐสังข์

รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางกรวรรณ ธิโปธิ

นางกรวรรณ ธิโปธิ

งานบริหารวิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน งาน

นางกรวรรณ ธิโปธิ

งานบริหารวิชาการ

นางสาวจุฑามาศ ป้อข่วง

นางสาวจุฑามาศ ป้อข่วง

งานบริหารงานวิชาการ

งานวัดและประเมินผล

นางสาวจุฑามาศ ป้อข่วง

งานบริหารงานวิชาการ

นางศิริรัตน์ ณ เชียงใหม่

นางศิริรัตน์ ณ เชียงใหม่

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา งาน OBE

นางศิริรัตน์ ณ เชียงใหม่

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

นางสาวเพ็ญศรี ใจเย็น

นางสาวเพ็ญศรี ใจเย็น

หัวหน้างานวัดและประเมินผล

งานนิเทศการศึกษา

นางสาวเพ็ญศรี ใจเย็น

หัวหน้างานวัดและประเมินผล

นางอรอนงค์ คำไทย

นางอรอนงค์ คำไทย

หัวหน้างานทะเบียนและการเทียบโอนผลการเรียน

งานวัดและประเมินผล

นางอรอนงค์ คำไทย

หัวหน้างานทะเบียนและการเทียบโอนผลการเรียน

นางเครือวัลย์ อินทะแจ้

นางเครือวัลย์ อินทะแจ้

หัวหน้างานห้องสมุดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้

หัวหน้างานพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี

นางเครือวัลย์ อินทะแจ้

หัวหน้างานห้องสมุดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้

นางสาวกันยาวีร์ โสลา

นางสาวกันยาวีร์ โสลา

งานห้องสมุด

นางสาวกันยาวีร์ โสลา

งานห้องสมุด

นางปาริดา ภูครองแถว

นางปาริดา ภูครองแถว

หัวหน้างานแนะแนว

นางปาริดา ภูครองแถว

หัวหน้างานแนะแนว

นายประมูล ภูครองแถว

นายประมูล ภูครองแถว

งานแนะแนว

นายประมูล ภูครองแถว

งานแนะแนว

นายประเสริฐ ไทยสังคม

นายประเสริฐ ไทยสังคม

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หัวหน้าโครงการบริการฯ

นายประเสริฐ ไทยสังคม

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายเสน่ห์ ชัยวงศ์

นายเสน่ห์ ชัยวงศ์

หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

นายเสน่ห์ ชัยวงศ์

หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

นางนัดดา ช่ำชอง

นางนัดดา ช่ำชอง

หัวหน้างานการศึกษาพิเศษ

นางนัดดา ช่ำชอง

หัวหน้างานการศึกษาพิเศษ

นางพนมไพร กันฑา

นางพนมไพร กันฑา

งานการศึกษาพิเศษ

นางพนมไพร กันฑา

งานการศึกษาพิเศษ

นางสาวอุณากรรณ กันยะมี

นางสาวอุณากรรณ กันยะมี

หัวหน้างาน ICT

งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี งาน OBEC แล

นางสาวอุณากรรณ กันยะมี

หัวหน้างาน ICT

นางสาวศิริธร เรียบสันเทียะ

นางสาวศิริธร เรียบสันเทียะ

งาน ICT

นางสาวศิริธร เรียบสันเทียะ

งาน ICT

นายปฏิพัทธ์ ธนเรืองสุวรรณ

นายปฏิพัทธ์ ธนเรืองสุวรรณ

งาน ICT

นายปฏิพัทธ์ ธนเรืองสุวรรณ

งาน ICT

นางจารุพร หมื่นศรี

นางจารุพร หมื่นศรี

งานพิพิธภัณฑ์

นางจารุพร หมื่นศรี

งานพิพิธภัณฑ์

นางสาวพฤทธิ์ชนัญ รุจิระปรีชากุล

นางสาวพฤทธิ์ชนัญ รุจิระปรีชากุล

งานพิพิธภัณฑ์

นางสาวพฤทธิ์ชนัญ รุจิระปรีชากุล

งานพิพิธภัณฑ์

นายศักดิ์นรินทร์ รักอ่อน

นายศักดิ์นรินทร์ รักอ่อน

หัวหน้างาน OBEC และ GPA

นายศักดิ์นรินทร์ รักอ่อน

หัวหน้างาน OBEC และ GPA