กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสุจิลา คติศิริกุญชร

นางสุจิลา คติศิริกุญชร

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

หัวหน้างานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึก

นางสุจิลา คติศิริกุญชร

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวศิริธร เรียบสันเทียะ

นางสาวศิริธร เรียบสันเทียะ

รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ หัวหน้างาน

นางสาวศิริธร เรียบสันเทียะ

รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวสุภัทรา หงษาวัน

นางสาวสุภัทรา หงษาวัน

หัวหน้างานบุคลากร

หัวหน้างานสวัสดิการครูและโรงเรียน งาน

นางสาวสุภัทรา หงษาวัน

หัวหน้างานบุคลากร

นางจิตติมา หาญจิตร

นางจิตติมา หาญจิตร

งานธุรการและสารบรรณ

งานบุคลากร งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

นางจิตติมา หาญจิตร

งานธุรการและสารบรรณ

นายปกรณ์ กันไชยสัก

นายปกรณ์ กันไชยสัก

หัวหน้างานเวรยาม

นายปกรณ์ กันไชยสัก

หัวหน้างานเวรยาม

นายสายัณห์ มูลใจ

นายสายัณห์ มูลใจ

งานเวรยาม

งานยานพาหนะ

นายสายัณห์ มูลใจ

งานเวรยาม

นายศักดิ์นรินทร์ รักอ่อน

นายศักดิ์นรินทร์ รักอ่อน

หัวหน้างานยานพาหนะ

นายศักดิ์นรินทร์ รักอ่อน

หัวหน้างานยานพาหนะ

นายพีรพล ยาวีระ

นายพีรพล ยาวีระ

พนักงานขับรถ

งานยานพาหนะ งานเวรยาม งานธุรการและสารบ

นายพีรพล ยาวีระ

พนักงานขับรถ

นายสมพงษ์ อุดมบุตร

นายสมพงษ์ อุดมบุตร

งานยานพาหนะ

นายสมพงษ์ อุดมบุตร

งานยานพาหนะ

นายปฏิพัทธ์ ธนเรืองสุวรรณ

นายปฏิพัทธ์ ธนเรืองสุวรรณ

งานยานพาหนะ

นายปฏิพัทธ์ ธนเรืองสุวรรณ

งานยานพาหนะ