กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางวสุคนฐ์ เป็นพนัสสัก

นางวสุคนฐ์ เป็นพนัสสัก

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

หัวหน้างานบริหารทั่วไป งานโภชนาการและ

นางวสุคนฐ์ เป็นพนัสสัก

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางจารุพร หมื่นศรี

นางจารุพร หมื่นศรี

รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ งานบริหารทั่ว

นางจารุพร หมื่นศรี

รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายณัฐพงศ์ สิทธิสอน

นายณัฐพงศ์ สิทธิสอน

งานบริหารทั่วไป

งานกิจการนักเรียน

นายณัฐพงศ์ สิทธิสอน

งานบริหารทั่วไป

นางดวงแก้ว เทพสุวรรณ

นางดวงแก้ว เทพสุวรรณ

หัวหน้างานอนามัยโรงเรียนและการส่งเสริมสุขภาพ

หัวหน้างานโภชนาการและสหกรณ์ร้านค้า งา

นางดวงแก้ว เทพสุวรรณ

หัวหน้างานอนามัยโรงเรียนและการส่งเสริมสุขภาพ

นางชญาดา ภู่พิชญา

นางชญาดา ภู่พิชญา

งานอนามัยโรงเรียนและการส่งเสริมสุขภาพ

งานกิจการนักเรียน

นางชญาดา ภู่พิชญา

งานอนามัยโรงเรียนและการส่งเสริมสุขภาพ

นางสาวกันยาวีร์ โสลา

นางสาวกันยาวีร์ โสลา

งานอนามัยโรงเรียนและการส่งเสริมสุขภาพ

งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

นางสาวกันยาวีร์ โสลา

งานอนามัยโรงเรียนและการส่งเสริมสุขภาพ

นางชนาภานิษฐ์ จิตรจง

นางชนาภานิษฐ์ จิตรจง

หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์

หัวหน้างานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดแ

นางชนาภานิษฐ์ จิตรจง

หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์

นายเสน่ห์ ชัยวงศ์

นายเสน่ห์ ชัยวงศ์

หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์

งานชุมชนสัมพันธ์

นายเสน่ห์ ชัยวงศ์

หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์

นายปฏิพัทธ์ ธนเรืองสุวรรณ

นายปฏิพัทธ์ ธนเรืองสุวรรณ

งานโสตทัศนูปกรณ์

งานกิจการนักเรียน งานป้องกันแก้ไขปัญห

นายปฏิพัทธ์ ธนเรืองสุวรรณ

งานโสตทัศนูปกรณ์

นายปกรณ์ กันไชยสัก

นายปกรณ์ กันไชยสัก

หัวหน้างานกิจการนักเรียน

งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอ

นายปกรณ์ กันไชยสัก

หัวหน้างานกิจการนักเรียน

นางสาวอุณากรรณ กันยะมี

นางสาวอุณากรรณ กันยะมี

งานกิจการนักเรียน

งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอ

นางสาวอุณากรรณ กันยะมี

งานกิจการนักเรียน

นายประมูล ภูครองแถว

นายประมูล ภูครองแถว

หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นายประมูล ภูครองแถว

หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นายประเสริฐ ไทยสังคม

นายประเสริฐ ไทยสังคม

หัวหน้างานส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและสภานักเรียน

งานประชาสัมพันธ์ งานชุมชนสัมพันธ์ งานก

นายประเสริฐ ไทยสังคม

หัวหน้างานส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและสภานักเรียน

น.ส.พฤทธิ์ชนัญ รุจิระปรีชากุล

น.ส.พฤทธิ์ชนัญ รุจิระปรีชากุล

หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

น.ส.พฤทธิ์ชนัญ รุจิระปรีชากุล

หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

นางสาวจุฑามาศ ป้อข่วง

นางสาวจุฑามาศ ป้อข่วง

งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

งานส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและสภานัก

นางสาวจุฑามาศ ป้อข่วง

งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

นายศักดิ์นรินทร์ รักอ่อน

นายศักดิ์นรินทร์ รักอ่อน

หัวหน้างานอาคารสถานที่

หัวหน้างานลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วครา

นายศักดิ์นรินทร์ รักอ่อน

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาวสุภัทรา หงษาวัน

นางสาวสุภัทรา หงษาวัน

งานอาคารสถานที่

งานลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว งานส่ง

นางสาวสุภัทรา หงษาวัน

งานอาคารสถานที่

นายสมพงษ์ อุดมบุตร

นายสมพงษ์ อุดมบุตร

งานอาคารสถานที่

นายสมพงษ์ อุดมบุตร

งานอาคารสถานที่

นายสายัณห์ มูลใจ

นายสายัณห์ มูลใจ

งานอาคารสถานที่

นายสายัณห์ มูลใจ

งานอาคารสถานที่

นายพีรพล ยาวีระ

นายพีรพล ยาวีระ

งานอาคารสถานที่

นายพีรพล ยาวีระ

งานอาคารสถานที่