กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางภูสิตา จินดาหลวง

นางภูสิตา จินดาหลวง

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

หัวหน้างานบริหารงบประมาณ หัวหน้างานกา

นางภูสิตา จินดาหลวง

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางนงค์นุช นันทพานิช

นางนงค์นุช นันทพานิช

รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์ งานบริหาร

นางนงค์นุช นันทพานิช

รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางสาวศิริธร เรียบสันเทียะ

นางสาวศิริธร เรียบสันเทียะ

งานการเงินและการบัญชี

งานควบคุมภายใน งานระดมทรัพยากร

นางสาวศิริธร เรียบสันเทียะ

งานการเงินและการบัญชี

นางสาวสุภัทรา หงษาวัน

นางสาวสุภัทรา หงษาวัน

งานการเงินและการบัญชี

งานระดมทรัพยากร

นางสาวสุภัทรา หงษาวัน

งานการเงินและการบัญชี

น.ส.พฤทธิ์ชนัญ รุจิระปรีชากุล

น.ส.พฤทธิ์ชนัญ รุจิระปรีชากุล

งานจัดซื้อ-จัดจ้างเงินสด

งานระดมทรัพยากร

น.ส.พฤทธิ์ชนัญ รุจิระปรีชากุล

งานจัดซื้อ-จัดจ้างเงินสด

นายอุทัย ประเสริฐสังข์

นายอุทัย ประเสริฐสังข์

งานจัดซื้อ-จัดจ้างเงินเชื่อ

งานระดมทรัพยากร

นายอุทัย ประเสริฐสังข์

งานจัดซื้อ-จัดจ้างเงินเชื่อ

นางพนมไพร กันฑา

นางพนมไพร กันฑา

งานลงบัญชีวัสดุ-ลงทะเบียนคุมทรัพย์สิน

นางพนมไพร กันฑา

งานลงบัญชีวัสดุ-ลงทะเบียนคุมทรัพย์สิน